Mới nhất
Plug-in cards PC FC520x liên kết PC với mạng DeviceNet. Họ có thể hành động ở đó như là ma.....
Terminal cho phép trong mạng EtherCAT Terminal tích hợp bất kỳ thiết bị DeviceNet nào và có thể là m.....
EL1904 EtherCAT Terminal là digital input terminal cho sensors với tiếp điểm điện thế đất cho 24 V D.....
EL2904 safety EtherCAT Terminal là digital output terminal với 4 kênh. Nó chuyển đổi các bộ tru.....
EtherCAT bridge terminal EL6692 cho phép trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa các chuỗi EtherCA.....